Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.gameplan.cz je společnost Game Plan s.r.o., sídlem Malá Skála ev. č. 550, 468 22 Malá Skála, IČ 09574247, zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, složka C 45976, která je v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb. Autorský zákon, v platném znění oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“). Všechna práva vyhrazena.

Autorským právem je chráněn jak obsah, tak i forma těchto webových stránek. Provozovatel je v nejvyšším možném rozsahu nositelem autorských práv k obsahu, který umísťuje na stránkách www.gameplan.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Tyto Podmínky užití (dále jen „Podmínky“) se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Podmínkami. Přístupem ke stránce, jejím prohlížením či jakýmkoli užitím informací umístěných na webových stránkách Provozovatele vyjadřuje Uživatel souhlas s těmito Podmínkami.

Materiály, umístěné na této webové stránce, lze užít pouze pro nekomerční, osobní účely. A to vše pouze za předpokladu, že Uživatel zachová všechna autorská práva. Provozovatel nezaručuje, že Uživatel užíváním materiálů uvedených na této webové stránce neporuší práva třetích osob.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.gameplan.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Provozovatel nepřijímá žádnou odpovědnost za případné chyby, neúplnost, nesprávnost či neaktuálnost informací uvedených na těchto webových stránkách.

Provozovatel může kdykoli upravit Podmínky aktualizací tohoto textu. Veškeré takové úpravy jsou pro Uživatele závazné.